Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Dokumentai

Svarbiausi gimnazijos dokumentai

MOKYTOJAMS SKIRTI DOKUMENTAI

 

Informacija korepetitoriams ir laisvai samdomiems mokytojams

Raštas dėl korepetitorių veiklos

  

OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

Renginių, organizuojamų Kaišiadorių rajono vaikams ir mokiniams, grafikas 2019-2020 m.m.

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2020 metų veikos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-42.

 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veikos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2019 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-52.

 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-30. 

 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V30E-2

 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2017-2018, 2018-2019 mokslo metų ugdymo planas, patvirtintas Kaišiadorių   Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio  31d. įsakymu Nr. V-139.

   

DOKUMENTŲ PROJEKTAI

   Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos etikos kodeksas (projektas)

 

 

    MOKYMO SUTARTYS

 1. Mokymo sutartis I-II klasėms
 2. Mokymo sutartis III-IV klasėms

 

UGDYMO ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

 1. Dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020m. balandžio  30  d. įsakymu Nr. V-47.
 2. Dalykų, dalykų kursų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo irkeitimo, mobilių grupių, mobilių grupių (klasių) sudarymo ir mokytojų pasirinkimo III–IV gimnazijos klasėse tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio  30  d. įsakymu Nr. V-47.

SAVIVALDOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS DOKUMENTAI

 1. Gimnazijos tarybos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-108
 2. Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-83
 3. Gimnazijos mokinių prezidentūros nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-129
 4. Gimnazijos metodinės tarybos nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-128

 

TVARKŲ APRAŠAI IR TAISYKLĖS

 

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. birželio  16 d. įsakymu Nr. V-71.
  Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio  26 d. įsakymu Nr. V-97.
 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių elgesio taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-125.
 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo ir kitų mokinio elgesio taisyklių laikymosi kontrolės vykdymo tvarkos aprašas,  patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-146.
 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-139. 
  1 priedas (parnešimas apie smurtą ir/ar patyčias), 
  2 priedas (smurto ir/ar patyčių atvejų registracijos žurnalas),
  3 priedas (1) (pagalbos ir kitų priemonių planas), 
  3 priedas (2) (pagalbos ir kitų priemonių planas). 

 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų ir mokinių budėjimo tvarka, patvirtinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-133
 6. 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo planaspatvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-124.
 7. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas,  patvitintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.1, pakeistas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-172.
 8. Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V–90
 9. Projektinio darbo rengimo, pristatymo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V -136
 10. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių A. Brazausko vidurinės mokyklos direktoriaus 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-131
 11. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių asmens bylų ir laikinųjų dokumentų vedimo ir saugojimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-221
 12. Gimnazistų apdovanojimų tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V–57
 13. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklės,  patvirtintos Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-231
 14. Darbuotojų vertinimo aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-176; Savianalizės anketa mokytojams (3 priedas)
 15. Gimnazistų apdovanojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V57, aktuali redakcija  Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos  direktoriaus 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-5.
 16. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos renginių organizavimo tvarkos aprašas, patvirtinas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-22.
  Priedas Nr.1 (renginių tvarkaraštis)
  Predas Nr.2 (renginio planas-paraiška)
  Priedas Nr.3 (vaikų turizmo renginio programa)
  Priedas Nr.4 (registracija į pamokų metu vykdomą renginį)
 17. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės,  patvirtintos Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 8 d.  Nr. V-197.
 18. Gimnazistų (keleivių) elgesio taisyklės keliaujant mokykliniu autobusiuku, patvirtintos Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-14.

 VALGIARAŠČIAI

Kaišiadorių skyriaus Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2016 m.
maitinimo aprašas, prekių sąrašas, 15 dienų valgiaraščiai:
 valgiaraštis Nr. 1valgiaraštis Nr. 2valgiaraštis Nr. 3valgiaraštis Nr. 4.
 valgiaraštis 2014 m., valgiaraštis 2015m.

 

 

PAREIGYBIŲ APRAŠAI

 1. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos I-IV gimnazijos klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-21, pakeistas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 13d. įsakymu Nr. V-179.
 2. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-26.
 3. Kaišiadorių Algirdo Brazausko fizinių ir gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-26.
 4. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojo pareigybės aprašas,  patvirtintas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2015 m. birželio  16 d. įsakymu Nr. V-108.
 5. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos psichologo pareiginiai nuostatai,  patvirtinti Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2016 m. kovo  2 d. įsakymu Nr. V-37.

DOKUMENTŲ ŠABLONAI

 1. Prašymo formos į pirmą gimnazijos klasę.
 2. Klasių kuratoriaus (klasės vadovo) veiklos programa

Gimnazija dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro vykdomame projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“. Projekte išbandoma numatomo įvesti ir mokinių laisvai pasirenkamo brandos darbo rengimo ir vertinimo metodika.

Brandos darbų rengimo koordinatoriai - projekto dalyviai mokytojai: Romaldas Kriugžda, Skaidrė Kriugždienė, Jūratė Montrimienė.

Dokumentai brandos darbo rengimui:

     1. Brandos darbo rengimo metodikos pristatymo skaidrės

     2. I etapo leidinys

     3. Brandos darbo modelio teorinė medžiaga (projektas)

     4. Brandos darbo vadovų ir mokinių sąrašas

     5. Mokslo tiriamosios krypties BD rengimo atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

     6. Menų krypties BD  rengimo atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

     7. Technologinės krypties BD rengimo  atmintinė mokytojui, užduoties lentelė

800x600 Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

KAIŠIADORIŲ RAJONO ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS

I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ KURATORIAUS (KLASĖS VADOVO)

PAREIGYBĖS APRAŠAS

RENGINIŲ KALENDORIUS

Rugsėjis 2020
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 202 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
59
Straipsniai
624
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
3660985
http://1rxpills.com/