Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Muziejus

Mokykla 1991 - 1994 m.

Tai tautinės mokyklos kūrimosi laikotarpis. Valstybingumo atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atliepiančias, Lietuvos socialinės, kultūrinės, ekonominės bei politinės raidos perspektyvas.

Mokyklos darbo uždaviniai 1990-1991 mokslo metams:

 1. Demokratizuoti mokomąjį – auklėjamąjį procesą, tobulinant šeimos ir mokyklos ryšius, mokytojų ir moksleivių tarpusavio santykius.
 2. Stiprinti mokyklos materialinę bazę sėkmingam mokyklos veiklos organizavimui.
 3. Teikti pagalbą laisvanoriškumo principu besikuriantiems mokinių judėjimams.

Per mokslo metus posėdžiuose buvo svarstoma mokinių mokymosi rezultatai. Pasak direktoriaus pavaduotojo R.Kriugždos rezultatai prastėja: mažėja gerai besimokančių, daugėja nepatenkinamai besimokančių skaičius.

1991 m. rugpjūčio 30 d. direktorius R.Kubiakas apžvelgė šio laikotarpio mokyklos situaciją, pabrėždamas, kad būtina keisti darbo stilių, nes iškilo nauji uždaviniai. Pereinamasis laikotarpis – iki 2000 metų. Mokytojų laukia didžiulis jų išbandymas – tai kvalifikacija, kuri bus keliama naujoviškai, bus daugiau praktinių įgūdžių.

1991-1992  mokslo metais mokyklos uždaviniai - sudaryti sąlygas aktyviems, humaniškiems pedagogams, mokinių ir jų tėvų santykiams formuotis – ugdyti aktyvią, kūrybiškai ir kritiškai mąstančią asmenybę, sudarant sąlygas individualybėms plėtoti.

Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo svarstoma:

 • Humaniškumo ugdymas humanitarinių dalykų pamokose
 • Loginio kritinio ir alternatyvaus mastymo ugdymas visuomeninių ir gamtos mokslų pamokose;
 • Dėl 5 klasės mokinių adaptacijos dalykinėje mokymo sistemoje;
 • Popamokinės veiklos tikslingumas atsižvelgiant į mokyklos ir mokinių poreikius bei interesus
 • Pedagogų, moksleivių ir jų tėvų bendravimo turinys, problemos ir jų sprendimo keliai;
 • Gimtosios kalbos ir matematikos mokėjimų ir įgūdžių ugdymas 2-4 klasėse.

     1992-1993 mokslo metais pagrindinis tikslas - suinteresuoti mokinius mokytis, ugdyti aktyviai savarankišką, kūrybiškai mąstančią asmenybę, siekti glaudžių ryšių tarp mokytojų, mokinių ir tėvų. Pagrindiniai uždaviniai:

 • Mokytojo darbo kokybės gerinimas;
 • Klasės vadovo atsakomybės stiprinimas;
 • Mokyklos ir šeimos santykių tobulinimas.

Pedagogų tarybos posėdžiuose buvo aptarta: klasės vadovo darbas ir ryšiai su tėvais, mokytojo darbas pamokoje ugdant mokinių tvirtas ir gilias žinias, lietuvių kalbos ir literatūros žinių kokybės rezultatų įvertinimas, mąstymo ugdymas tiksliųjų mokslų pamokose.

Netikėtas 1993 m. rugsėjis mokyklai. Jau baigiančios septyniasdešimtuosius gyvavimo metus, pasikeitė mokyklos vadovai. Direktoriumi tapo šios mokyklos mokytojas metodininkas Vytautas Kavaliauskas, pavaduotoja ugdymo reikalams – Loreta Motiekaitienė.

1993-1994 mokslo metais atsirado naujovė – A ir B lygių mokymas, mokyklos savivaldos institucijų kūrimas. Mokykla gyvena savitą, įdomų ir veržlų gyvenimą. Gaivus laisvės vėjas įsiveržė ir į mūsų sielas. Pasijutome laisvesni, savarankiškesni, ūgtelėję. Mokytojų darbas ypatingai nepasikeitė. Bet reikalavimai šiek tiek didesni, galbūt atgaivinama tai, kas buvo primiršta – tai tautos kultūra, tradicijos, dora. Dabar mokykloje yra dėstoma tikyba, dvi pirmosios klasės yra katalikiškos. Pagrindiniai mokyklos principai yra humanizavimas ir demokratizavimas. Kuriami nauji santykiai tarp mokytojų ir mokinių, domimės vakarietiškomis bendravimo formomis, bandome jas taikyti praktikoje. Su 10-12 klasių mokiniais įkūrėme mokinių tarybą, kartu sprendžiame iškilusius klausimus, organizuojame ir aptariame įvairius renginius. Mokinių taryba pradėjo leisti mokyklos laikraštį.

Didžiuojamės mokyklos turistų klubo veikla. Mokytojų entuziastų – B.Girėno, V.Kiuršino, R.Kubiako vadovaujami mokiniai ir mokytojai perėjo Karakumų dykumą, klajojo po taigą, maudės Baikalo ežere, kopė į Tian-Šanio ir Karpatų kalnus, pabuvojo Kryme.

Mokykloje vyksta įvairūs teminiai vakarai, mokinių dailės parodos. Piešti juos moko šios mokyklos auklėtinės Nijolė Kriugždaitė ir Kristina Dzeventlauskienė.

Mokykla turi savo tradicines moksleiviškas šventes: šimtadienis, abiturientų sąskrydis, paskutinio skambučio šventė, naujametinis karnavalas. Jaun keletą metų vyksta smagi užgavėnių šventė.

Tačiau yra ir problemų. Dar labai blogai vyksta mokinių ir mokytojų budėjimas. Labai blankiai praėjo tautinės šventės (sausio 13-oji, vasario 16-oji). Reikėtų bendrų renginių, konkrečių darbų šioms šventėms organizuoti.

Per šį laiką iš mokyklos išėjo 55 abiturientų laidos. Šiuo metu mokykloje mokosi 1048 moksleiviai, dirba 72 pedagogai ir 26 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Mokykloje dirba 7 mokytojai metodininkai: I.Pilkienė, J.Bagdonienė, D.Ablingienė, V.Ladienė, I.Alionienė, B.Girėnas ir 7 vyr. mokytojai: G.Marcinkevičienė, A.Adomkevičienė, B.Žitinevičienė, A.Girėnienė, L.Vinevičienė, A.Miliauskaitė, O.Streikauskienė.

Jau penkti metai, kai sugrįžome prie mokymosi klasėse. Išliko tik pagrindiniai kabinetai: fizikos, chemijos, informatikos, geografijos, biologijos, muzikos. Šiuo metu brandinama mintis atgaivinti ir kitų dalykų mokymąsi kabinetuose, nes mūsų mokyklos kryptis – akademinė ir pirmenybė teikiama geram dalykiniam pasiruošimui.

Mūsų mokyklos mokiniai visada užima pirmąsias vietas rajoninėse matematikos, fizikos, chemijos olimpiadose. Po vieną šių atstovų dalyvauja respublikinėse olimpiadose.

Netrūksta ir problemų. Yra mokinių, kurie nenori lankyti mokyklos, išeina iš namų ir nežinia, kur klajoja. Turime ir našlaičių. Gerai, kad yra mielaširdingų žmonių, kurie jiems padeda. Maltos ordinas skyrė pinigų dvidešimties našlaičių maitinimui, sušelpia labdara – avalyne, drabužiais. Mums padeda akcinės bendrovės „Baltija“, „Statyba“, „Caritas“, bažnyčia.

1994 m. mokykla dalyvavo konkurse „Mokytojo iniciatyva“ ir laimėjo atviros Lietuvos fondo premiją.

Mokyklos materialinės sąlygos yra patenkinamos. Dauguma klasių įkurtos bendrabutyje ir tam nepritaikytos. Mokykla perpildyta. Trūksta sporto salės pradinių klasių mokiniams.

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 374 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1330
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5371907
http://1rxpills.com/